بازرسان سازمان ملل اخراج شوند

نحوه شناسایی و تعقیب شهید دکتر فخری زاده ، نظارت هستی باید از دست نامحرمان خارج گردد  .

سامانه چت آنلاین

)
    is typing...

    Fill in the form below to send us a message.

    ارسال پیام Cancel